pondelok - piatok:
sobota - nedeľa:
sviatky:

 6:00 - 21:00
 8:00 - 21:00
 8:00 - 21:00

OC Laugaricio /1. poschodie/
Belá 7271, Trenčín

tel.: 032 64 21 006
mobil: 0911 01 44 55

Reklamačný poriadok

 

 

Reklamačný poriadok pre prevádzky spoločnosti Crunch fitness club, s.r.o (ďalej

Poskytovateľ služieb) je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. z o ochrane

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov.

I. Základné ustanovenia:

1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka vyplývajúcich

   zo zodpovednosti Poskytovateľa služieb za nedostatky a vady poskytnutej služby

   a vybavenie reklamácie.

2. Zákazník má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby nižšieho

   rozsahu alebo nižšej kvality ako je to vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé.

 

II. Uplatnenie reklamácie:

1. V prípade, že zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom

   reklamácie, je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného

   odkladu, na recepcii Poskytovateľa služieb. V prípade ústneho reklamačného podania

   v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď,

   je povinná poverená osoba Poskytovateľa služieb spísať so zákazníkom Reklamačný

   protokol, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie.

2. Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklady o zaplatení služby.

   Poverený zamestnanec spíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu,

   v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie.

3. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie nedostatku a vady okamžite,

   pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj

   možnosť riadneho vybavenia reklamácie.

4. Zákazník je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie

   preukázateľne skutkovo podložiť.

5. Pokiaľ zákazník preukáže poverenému zamestnancovi vybavujúcemu reklamácie

   podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v Reklamačnom formulári

   uvedú.

6. Reklamačný formulár, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie podpíše poverený

   zamestnanec. Zákazník dostane potvrdenie o prijatí reklamácie, pričom svojim

   podpisom potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.

7. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch

   do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie

   stavu služby zákazník je o lehote vybavenia reklamácie vyrozumený v lehote

   najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

III. Dôvody odmietnutia reklamácie

1. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak mu

   právo na reklamáciu zaniká.

2. Za chybne poskytnutú službu nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu

   spôsobené samotným zákazníkom alebo iným zákazníkom.

3. Taktiež sa nejedná o chybné poskytnutie služby v dôsledku vyššej moci – napr.

   povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane

   prerušenia dodávok elektrickej energie, hrozba bombového útoku alebo

   teroristického útoku, občianska vojna. V takýchto prípadoch bude reklamácia

   odmietnutá.

 

IV. Vybavenie reklamácií – Nároky z oprávnenej reklamácie

1. Ak si zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby, ktorá je mu

   poskytnutá alebo už bola poskytnutá, Poskytovateľ služieb alebo ním poverený

   zástupca je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností

   rozhodnúť o reklamácii.

2. Osoby poverené poskytovateľom služieb môžu na mieste vybaviť reklamáciu a to

   v rozsahu a do výšky úhrady vstupného, alebo poskytnutím náhradného plnenia

   v rovnakej výške.

3. Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie zákazníka, je povinný poverený

   zamestnanec vykonať riadny zápis o vybavení reklamácie.

4. Vybavenie reklamácie vo vyššie uvedenom rozsahu sa vykoná podľa časti II. bodu 7.

 

V. Spolupráca zákazníka pri vybavovaní reklamácie

1. Zákazník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä

   podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje

   požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod...


2. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí zákazník umožniť pracovníkovi

   vybavujúcemu reklamáciu alebo inému poverenému zástupcovi, aby sa mohol

   presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

 

VI. Spôsob vybavenia reklamácie

1. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená,

   spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo

   v poskytnutí náhradnej služby, alebo po dohode prípadným poskytnutím primeranej

   zľavy z ceny.

2. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je zákazník písomne

   informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

 

VII. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňom: 05.08.2015